آقای شیخ قیس خزعلی : اثری که فرماندهان پیروزی از خود به جای گذاشته اند با وجود روحیه ی مقاومت پایدار خواهد ماند