با همراهی نماينده هاى چهارچوب.. شیخ خزعلی از استان المثنی بازدید کرد و به فرزندان آن متعهد شد که واقعیت آن را برای بهتر شدن تغییر دهد