اداره امور فرهنگی دوره سطح اول(فرزندان صالح) را برای بار سوم با نام (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند.