سيد طباطبایی ترور شهید حسام علياوی را محکوم می کند و از جهات سیاسی می خواهد که برائت خود را از قاتلان وی اعلام کنند.