عصائب اهل حق با برگزاری مراسم بزرگی در کربلای معلی از فرماندهان پیروزی یاد کرد.