آن را یک سابقه خطرناک به شمار آورد……عصائب اهل الحق در مورد تجاوز حزب دمکرات کردستان بر قوه قضائیه بیانیه صادر کرد.