بلداوی: حضور 2500 جنگنده آمریکایی تأیید می کند که واشنگتن به قرار عقب نشینی پایبند نبوده است.