تعیبان: صحبت از تشکیل بزرگترین توده هنوز  زود است.