شیخ خزعلی: با در گذشت شیخ ظهیر العجیل بزرگی از بزرگان جهاد و بسیج و مقاومت را از دست دادیم .