شیخ خزعلی بمب گذاری جنایتکارانه در بصره را به شدت محکوم می کند و خواهان پاسخگویی کسانی است که از زندگی مردم عراق غفلت می کنند.