شیخ خزعلی حملات ترکیه به اردوگاه های آوارگان را به شدت محکوم می کند و از سکوت دولت در قبال آن انتقاد كرد.