پیام تسلیت ….. آقای طباطبایی از سیره جهادی شیخ ظاهر الحجامی تمجید کرد.