اداره امور فرهنگی دوره خود را برای بار سوم، سطح اول(فرزندان صالح) با نام  (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند.