با وفاداری به خون شهدا و ایثارگران وبا اعتقاد به حق عظيمشان بر ما …..شیخ خزعلى كمپین ساختن خانه ای برای هر خانواده شهید را آغاز می کند  .