شیخ خزعلی بر حمایت خود از معلولين برای اجرای مطالباتشان تاكید می کند و از دولت می خواهد که از آنها حمایت کند.