حلاوی: دیدار عصائب با جریان با تفاهمات مهمی برای آرام کردن اوضاع در میسان همراه بود.