حلاوی: نتیجه دیدار هیئت‌های عصائب و جریان صدر درباره وضعیت میسان مثبت بود.