سعدی خواستار پایان نظام پارلمانی و جایگزینی آن با نظام دیگری به دلیل قصور در رسيدگی به شرایط کشور شد.