شیخ خزعلی: هيچ فداکاری ما را از ادامه این راه باز نمی دارد حتی اگر جانمان را فدا کنیم.