بلداوی خواستار تسریع در حل پرونده کمیته های پارلمانی شد