شیخ خزعلی در مجلس ترحيم  شیخ طاهر العجیل در بغداد حضور پیدا کردند…… و به خانواده آن مرحوم  تسليت عرض كردند