پس ازافزایش قیمت نفت ..موسوی خواستار بازگشت نرخ ارز و افشای سرنوشت درآمدهای نفتی شد.