ثروتهای  کشور برای مردم است….. عبودی تصمیم دادگاه  فدرال در مورد نفت منطقه را ستودنی دانست.