شیخ خزعلی: قرار  دادگاه فدرال در مورد نفت اقليم كردستان به نفع بقای عراق به عنوان یک کشور متحد است.