شیخ خزعلی نسبت به توطئه های خارجی برای ایجاد تفرقه بین مردم یک ملت هشدار داد .