عبودی: حکم بر غیر قانونی بودن  قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان تصمیمی جسورانه که به نفع عراقی هاست .