بر راس آنها مرجعیت رشيد و جناح های مقاومت …. شیخ خزعلی از شش گروه که پیروزى بر داعش را محقق كردند تشکر می کند.