ربیعی: ضربه زدن به سران فتنه، تحریک و حامیان آشوب در ذی قار گام خوبی است.