سالم از حمایت سودانى از فعال سازی مشارکت اقتصادی با چین از طریق پروژه کمربندى و جاده قدردانى کرد.