شیخ خزعلی در دیدار با رئیس جمهور راه های حمایت از تلاش های دولت برای مبارزه با فساد و ایجاد امنیت را مورد بحث و بررسی قرار داد.