صالحی: فعال سازی طرح کمربند و جاده در راس اولویت های بلوک صادقون قرار دارد.