شیخ خزعلی با هیئتی از شیوخ و سرشناسان طوایف جبور برای ارتقای وضعیت خدمات بحث و گفتگو کرد