شیخ خزعلی در دیدار با مالکی بر اهمیت تعیین اولویت های صحنه و جنبش سیاسی سازمان یافته تاکید کرد.