آقای طباطبایی: انقلاب اسلامی بحرین هویت خود را حفظ کرد و تسلیم هیچ طفری  نشد.