جمالی: بارزانی به دنبال حمایت از مفسدان است  تا از استمرار فروش نفت به رژیم صهیونیستی اطمینان خاطر داشته باشد