شیخ خزعلی حمله تروریستی که مسجدی در پاکستان را هدف قرار داد را به شدت محکوم می کند.