شیخ خزعلی دخالت دولت در کار قوه قضائیه و سرپیچی از دستورات آن را رد کرد.