شیخ خزعلی: پروژه فتنه در بین شیعیان همچنان وجود دارد و باید از آن در حذر بود …