موسوی: قوه قضاییه علیرغم نقض قانون توسط سه نهاد ریاستى  به دنبال حفظ ویژگی های کشور است