حضور آقای طباطبایی در مجلس ترحيم  پدر شهید والامقام ابو صدیقه جمالی