بلوك صادقون خواهان فعال شدن قانون امنیت اقتصادی و مجازات دستکاری  قیمتها است