حضور شیخ خزعلی در جشن زمین شناسان عراقی به مناسبت سالگرد صدور قانون صنفی آنها