شیخ خزعلی از تحولات سیاسی اخیر برای خروج از حالت بن بست استقبال كرد