شیخ خزعلی: ال سعود مرتكب  جنایاتي شدند که باعث شرمندگی تمام بشریت است .