شیخ خزعلی در جریان پذیرایی در دفترش در بغداد با  جبوری درباره پرونده تشکیل دولت و بازگشت آوارگان گفتگو می کند.