شیخ خزعلی سفیر ژاپن در بغداد را ديدار و راه های همکاری دو کشور را با وی بررسی کرد.