فیحان: پایان حضور اجنبى  یک خواسته ملی برای تضمین حاکمیت عراق و دور نگه داشتن آن از درگیری است.