(امة الحشد) یک کمپین جنگل کاری را در دانشگاه  کوت  تنظيم ميكند.