با  خط قرمز  در  نظر گرفتن آن ….. عبودی نسبت به تضعیف وضعیت شیعه هشدار داد.