در جریان  استقبال از وی…..گفتگوی شیخ خزعلی با سفیر جزایر در بغداد درباره روابط دوجانبه بین دو کشور